คะแนนความง่ายการติดตั้ง

คะแนนเฉลี่ย จากการสำรวจความพึงพอใจ (เต็ม 10) 

การสั่งซื้ออะไหล่ / สมรรถนะหลังการติดตั้งอะไหล่ ขอบยางตู้เย็น บล็อกสำเร็จรูป

แบบ freeze

rating ขอบยางปีกเล็ก rating ขอบยางลูกศร